De Stichting

 

 

De Stichting Al Rahman Moskee is opgericht op vier juli 2016 om de activiteiten voort te zetten van de Marokkaanse Vereniging die jarenlang de Al Rahman Moskee heeft geleid.

 

Doelstelling

 

De Stichting heeft ten doel:

 

 • het bieden van gelegenheid aan moslims om gezamenlijk hun geloof te belijden;
 • het fungeren als sociale ontmoetingsplaats en cultureel centrum;
 • het actief bijdragen aan een goede relatie met buurtbewoners en de verbetering van het leefklimaat in de wijk;
 • het organiseren van activiteiten voor moslims en niet-moslims, om zelfontplooiing en integratie te bevorderen en vooroordelen en onwetendheid weg te nemen; genoemde activiteiten zullen een educatief, sociaal-cultureel, sportief en maatschappelijk-ondersteunend karakter dragen;
 • het bijdragen aan een harmonieuze en vreedzame samenleving, waarbij de stichting bij voorbaat uitdrukkelijk afstand doet van daden die de samenleving beogen te ontwrichten of dreigingen daarmee;
 • voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 

 • het houden van lezingen over actuele onderwerpen, bezien vanuit islamitisch perspectief;
 • huiswerkbegeleiding;
 • educatie over:

 

 • normen en waarden van de Nederlandse samenleving
 • Arabisch
 • de Koran
 • viering van religieuze feestdagen

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Bestuur

 

Het bestuur bestaat uit:

 

 1. Noureddine Mekkouni, voorzitter
 2. Bajja Mohamed, penningmeester
 3. Ahmed Mulder, secretaris
 4. Fareh Lahraoui, actief lid
 5. Akam Houssein, actief lid

 

 

Het bestuur wordt geadviseerd door:

 

 1. Yilmaz Coban
 2. Bouchaib Hoogenboom
 3. Henk Soepenberg

 

Beloningsbeleid

 

Het beloningsbeleid voor het bestuur is dat alle bestuursleden hun activiteiten pro bono verrichten; er is geen enkele vergoeding, financiëel of anderszins, voor wat voor activiteit of dienstverlening dan ook, behoudens compensatie voor gemaakte onkosten, bijvoorbeeld reiskosten voor activiteiten ten behoeve van de Stichting.

 

Op dit moment is er geen personeel in dienst van de moskee. Mocht dat veranderen, dan zullen salarissen in overeenstemming met de geldende CAO worden vastgesteld.

 

Gegevens

 

KvK nr:  66429617

RSIN:  856549356

ANBI:   ja; vanaf 4 juli 2016

bank:   NL37 INGB 0007 3532 15

adres:  Schepenenhof 1, 4336BA, Middelburg

 

 

 

Statuten

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 2. Naam en zetel

Artikel 3. Doel

Artikel 4. Vermogen

Artikel 5. Bestuur

Artikel 6. Vergaderingen en besluiten

Artikel 7. Bestuursbevoegdheid en vergoedingen

Artikel 8. Vertegenwoordiging

Artikel 9. Einde lidmaatschap van het bestuur

Artikel 10. Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11. Reglementen

Artikel 12. Statutenwijziging

Artikel 13. Ontbinding en vereffening

Artikel 14. Slotbepaling

Artikel 15. Overgangsbepaling

 

Stichting Al Rahman Moskee | Schepenenhof 1, 4336 BA, Middelburg | info@alrahman.nl |

 Whatsapp: 06 8447 4698 | Voicemail: 0118 794 539 | KvK 6642 9617 |

Rsin 856 549 356 | Bank: NL37 INGB 0007 3532 15