• Onderwijs
 • Verslag activiteiten
 • Beleidsplan

 

 

Onderwijs

 

 

Nederlandse taal en cultuur

 

Een belangrijke opdracht aan ons allen, is goede en betrokken burgers te zijn van ons land. Vaardigheid in de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse cultuur is daarbij onmisbaar. We organiseren daarom een cursus Nederlandse Taal en Cultuur.

 

 • De cursus wordt verzorgd door Ahmed Mulder, docent Nederlands in het voortgezet onderwijs.
 • Iedere belangstellende is welkom, na inschrijving.
 • De cursus is gratis toegankelijk voor iedere moskeebezoeker die zijn contributie heeft betaald, of daarvan vrijstelling heeft gekregen.
 • De bijeenkomsten zijn in de moskee, op zondagen na Salat al Asr.
 • We starten op zondag 12 februari 2017, inshAllah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag activiteiten

 

 • De Stichting heeft in 2016 de volgende activiteiten ontplooid:
 • Het doen plaatsvinden van de wekelijkse gebedsdienst (Jum'a) op vrijdagmiddag.
 • Het gelegenheid bieden aan gelovigen om de gebeden gezamenlijk in de moskee uit te voeren.
 • Het wekelijks aanbieden van onderwijs in de kennis van de Koran en de Arabische taal.
 • Het verlenen van maatschappelijke bijstand aan asielzoekers en statushouders.
 • Het organiseren van sportactiviteiten voor jongeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan

 

Doelstelling

 

De Stichting heeft ten doel:

 

 • het bieden van gelegenheid aan moslims om gezamenlijk hun geloof te belijden;
 • het fungeren als sociale ontmoetingsplaats en cultureel centrum;
 • het actief bijdragen aan een goede relatie met buurtbewoners en de verbetering van het leefklimaat in de wijk;
 • het organiseren van activiteiten voor moslims en niet-moslims, om zelfontplooiing en integratie te bevorderen en vooroordelen en onwetendheid weg te nemen; genoemde activiteiten zullen een educatief, sociaal-cultureel, sportief en maatschappelijk-ondersteunend karakter dragen;
 • het bijdragen aan een harmonieuze en vreedzame samenleving, waarbij de stichting bij voorbaat uitdrukkelijk afstand doet van daden die de samenleving beogen te ontwrichten of dreigingen daarmee;
 • voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

 

Integratie

Integratie in de Nederlandse samenleving is in de visie van de stichting geen keuze, maar een plicht. Nieuw- en oudkomers moeten zich de geschreven en ongeschreven regels eigen te maken om volwaardig deel uit te kunnen maken van de samenleving.

 

Emancipatie

Voor een volwaardig burgerschap is het niet voldoende om lid van een samenleving te zijn. Een bevestiging van de eigen identiteit is een dynamisch proces voor de jongeren, waarbij zij niet tussen, maar in twee culturen leven. Emancipatie is hiermee een poging om een eigen positie in de samenleving veilig te stellen. Onderdeel hiervan is de erkenning van de eigen waarden en normen en respect hebben voor andermans waarden en normen.

 

 

Participatie

Burgerschap op zijn beurt betekent meer dan opkomen voor jezelf, het betekent tevens jezelf dienstbaar maken aan de samenleving, de Nederlandse, de Zeeuwse, de Middelburgse. Dit betekent aan actieve opstelling in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en bij maatschappelijke organisaties. Participeren betekent ook een actieve houding in de relaties tussen de stichting en haar omgeving. Dialoog, voorlichting, debat, politieke betrokkenheid, gezamenlijke activiteiten: ze horen allemaal bij.

 

Organisatie

 

De gemeenschap

De gemeenschap van de Al Rahman Moskee telt enkele honderden gelovigen. Inkomsten zijn afkomstig uit bijdragen van vaste donateurs en van incidentele giften. De bijdrage voor vaste bezoekers is €15 per maand.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden, die worden bijgestaan door twee adviseurs. Ieder ziet het als een verplichting vanuit het geloof om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij. Alle bestuursleden en adviseurs functioneren op vrijwillige basis. Voor gedetailleerde informatie, zie de Statuten.

 

Activiteiten

 

Educatieve activiteiten

Onderwijs is het fundament voor goed burgerschap en een opleiding een voorwaarde voor actieve deelname aan de maatschappij. Daarom besteedt de Stichting Al Rahman Moskee veel energie aan educatieve activiteiten.

 

Preken

Door een imam wordt wekelijks, op vrijdagmiddag, gepreekt over de eigen religie (islam). Daarnaast worden raakvlakken behandeld tussen de islam en actuele maatschappelijke kwesties.

 

Koranlessen

Door Koran-kenners wordt wekelijks les gegeven in het reciteren en uitleggen van de Koran.

 

Arabisch

De oficiële taal van het islamitisch geloof is het Arabisch. Wekelijks onderwijs een bevoegd docent de kinderen van de gelovigen in de Arabische taal.

 

Nederlandse taal en cultuur

Een belangrijke opdracht aan ons allen, is goede en betrokken burgers te zijn van ons land. Vaardigheid in de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse cultuur is daarbij onmisbaar. We organiseren daarom een cursus Nederlandse Taal en Cultuur.

 • De cursus wordt verzorgd door Ahmed Mulder, docent Nederlands in het voortgezet onderwijs.
 • Iedere belangstellende is welkom, na inschrijving.
 • De cursus is gratis toegankelijk voor iedere moskeebezoeker die zijn contributie heeft betaald, of daarvan vrijstelling heeft gekregen.
 • De bijeenkomsten zijn in de moskee, op zondagen na Salat al Asr.
 • We starten op zondag 12 februari 2017, inshAllah.

 

Sociaal-culturele activiteiten

Op sociaal-cultureel vlak zal de Stiching Al Rahman Moskee de volgende activiteiten organiseren:

 • Viering van (religieuze) feestdagen, zoals het einde van de Ramadan en het Offerfeest.
 • Gezamenlijke reis naar Mekka.
 • Organiseren van sportactiviteiten, zoals voetbaltoernooien.

 

Huisvesting

De Stichting Al Rahman Moskee maakt op dit moment gebruik van een voormalig schoolgebouw. Dat is echter een tijdelijke voorziening, aangezien het gebouw aan vervanging toe is. Gesprekken met de gemeente Middelburg zijn in volle gang om op termijn nieuwbouw te realiseren op dezelfde locatie.

Er wordt hard gewerkt aan concrete plannen voor het realiseren van een nieuw onderkomen (bouwtekeningen, vergunningen, materialen) en de financiering daarvan (collectes).